svs fitte school
vlaamse overheid fitte school

Methodiek   
Download in pdf 

download

     
sport beweegt je school kieskeurig

Met het beleidsinstrument ‘Sport beweegt je school’ wil SVS en Bloso de
scholen ondersteunen om stapsgewijs invulling te geven aan haalbare en
realistische doelen voor een kwalitatief bewegings- en sportbeleid.
‘Sport beweegt je school’ beoogt in elke school te resulteren in een
actieplan voor meer en betere beweeg- en sportkansen op school.

Meer informatie op www.sportbeweegtjeschool.be

Onderzoeken van de voorbije jaren bij kleuters, lagere schoolkinderen
en adolescenten liegen er niet om. Er is nog werk aan de winkel wat
de voedingsgewoonten van onze kinderen en jongeren betreft!
De website Kieskeurig kan je gebruiken als ondersteuning
bij het uitbouwen van een kwaliteitsvol voedingsbeleid op school.

Meer info op http://www.gezondeschool.be/kieskeurig/

svs       bloso vigez      Vlaanderen is zorg